แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุด
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/11/2010
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 200925
Page Views 263694
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์ (ครูอิน)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0837936999
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2554,21:11  อ่าน 967 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 ชุด “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี” วิชา ภาษาไทย ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อรายงาน         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี  11   ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี

วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

ผู้รายงาน                    นางอินทราภรณ์  สุนทรวัฒน์

 

ปีที่พิมพ์                    2553

 

บทคัดย่อ

 

                ชาติไทยเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองมาตั้งแต่โบราณกาล  ดังปรากฏให้เห็นถึงความงดงามและความมีระเบียบแบบแผนของภาษาที่ใช้สื่อสาร  ใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่น ๆ  ด้วยความสำคัญดังกล่าว  คนไทยจึงจำเป็นต้องศึกษาภาษาไทย  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และความเข้าใจในภาษาไทยอย่างถูกต้อง   สามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  นักเรียนยังขาดทักษะในการแต่งกาพย์ยานี  11  โดยเฉพาะทักษะการเลือกใช้คำให้ไพเราะสละสลวย  เหมาะสม  และทักษะในการนำเสนอทรรศนะ  แนวคิดเชิงสร้างสรรค์อันจะทำให้บทร้อยกรองนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น  ครูผู้สอนมีความตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2552  จำนวน  43  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ซึ่งมีเครื่องมือดังนี้  แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี   วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10  แบบฝึก  โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและทดลองหาประสิทธิภาพ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  จำนวน  1  ชุด  ซึ่งมีคุณภาพดังนี้  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.66   -  1.00  ค่าอำนาจจำแนก  (B)   อยู่ระหว่าง   0.36    0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.97  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  15  ข้อ  จำนวน  1  ชุด  พบว่าค่า  t  คำนวณได้  อยู่ระหว่าง  2.01  ถึง  7.48  หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (alpha)  ซึ่งเท่ากับ  0.72   สถิติที่ใช้ในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                          ผลการพัฒนา  พบว่า  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.92/87.75  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชาภาษาไทย 
   21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1  มีค่าเท่ากับ  0.6274  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ  0.6274  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ต่อกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

                         โดยสรุป  แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี  วิชา  ภาษาไทย    21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้และควรมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

 

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2554,21:11   อ่าน 967 ครั้ง

โรงเรียนกวดวิชา PT & PK CENTER

371/2-3 หมู่ที่ 16   ต.ปะหลาน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

โทร.  083-7936999, 081-0593709, 043-791721